sahypa_banner

Önümler

Wegan göz kölegesi ýokary pigment 12C Aç-açan parlak göz kölgesi palitrasy öndürijisi

Gysga düşündiriş:

Deriniň her bir reňkine we göz reňkine laýyk döredilen bu 12 kölegeli kölegeli palitrada ajaýyp kölege aralygynda garyşyp bolýan we gurup bolýan pigmentler bar. Aç-açan magnit korpusy we 12 ýalpyldawuk, mat kölegesi bilen bu teksturaly kölege palitrasydyr.

Derine garşy täsir we günüň dowamynda gözüňizi düzüň.Reňkli makiýa palitrasy güýzüňizi şa aýal ýaly ýalpyldawuk edýär.Gözleriň gözelligini güýçlendirmek üçin islendik deri äheňine laýyk geliň.


 • Önümiň ady:12 reňk Aç-açan göz kölegesi
 • Görnüşi:Göz kölegesi
 • Hyzmat:Hususy bellik, ýörite formulalar we reňkler
 • Aýratynlyklary:Pokary pigmentli, nepis, ýumşak suw geçirmeýän dokma
 • Reňk:12 reňk / adat
 • Haryt görnüşi:Poroşok
 • Kazyýet:Umumy durmuş makiýa .y
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Klassiki we doly göz makiýa upy üçin döredilen on iki reňk kölegesi.

  Gözler merkezi sahna çykýar, ýagty we baý kölegeler bilen janly.Iň oňat reňk gözleriň şekilini hasam artdyrýar.Kölegeleri birleşdirmek, nusgawy stilde dürli ýalaňaç makiýa looks görnüşlerini döredýär.

  12 reňkli göz kölegesi (6)

  OEM / ODM: kabul edildi

  Aýratynlyklary: Uzak dowamly ýokary pigmentli suw geçirmeýän

  Elýeterli reňkler: Islendik reňk düzülip bilner

   

  Beýleki maglumatlar:

  Parabensiz: Metil paraben, Metil paraben, Etil paraben, Propil paraben, Butil paraben we Isobutyl paraben ýaly parabenler, sabyn, şampun, beden ýuwulmagy, dezodorantlar, kremler ýaly deri we saç önümlerinde konserwant hökmünde giňden ulanylýar. we losýonlar, häzirki döwürde iň köp ulanylýan konserwantlardan biridir.

  Zalymlyksyz: Zalymlyk, haýwanlara mähirli garamak we haýwan synagyndan peýdalanmaýan we haýwan düzümi bolmadyk önümlere sertifikat bermek üçin haýwan synagyny (Haýwan däl synag) ulanmaýan önümlere degişlidir.

   

  12 reňkli kölege (4)

  Nähili ulanmak:

   

  Indeks barmagyňyzy tegelek blokda reňk blokyna degişli mukdarda göz kölegesini almak, gözüňize deň derejede ulanmak, soňra bolsa gözüň kölegesini almak we ýagtylandyrylmaly ýerlere ulanmak üçin ulanyň. , gözleriň ujy, aşaky gabak we ş.m.

  Ora-da ajaýyp göz makiýaupyny şol bir görnüşde tamamlamak üçin göz kölegesini ulanyň.

   

  Professional makiýa artists sungat işgärleriniň soraglary

  Uçýan poroşok hadysasyndan nädip saklanmaly?

  Az mukdarda poroşok almak we çotgany ýuwaş-ýuwaşdan ýuwmak we kiçijik bir ýerde giňeltmek maslahat berilýär.Reňk görkezmegiň täsiri ep-esli gowulaşdy we uçýan poroşok hadysasy bolmaz.

  Gözüň makiýaupyny nädip dowam etdirmeli?

  Tükenmegi azaltmak üçin göz makiýaupyny ulanmazdan ozal, göz kölgesi çotgasyny sazlaýjy spreý bilen çyglaň.
  Astar hökmünde ýokary ýagly deri ideg önümlerinden gaça duruň;makiýaup düzmek üçin gowy iş et;mümkin boldugyça makiýaup geýiň
  Göz kölegesine degmekden ýa-da degmekden gaça duruň;el degirmek makiýaupyny wagtynda ýerine ýetiriň

  尺寸 图 3

  Ony nädip satyn alyp bilerin?
  1. Özüňiziň zerurlyklaryňyzy, şol sanda özleşdirilmelidigini, çig malyň hapalanmazlygy, mukdary we ş.m. hakda habar bermek üçin bize habar beriň.
  2. Islegleriňize görä takyk bahany we gowşuryş senesini bereris.
  3. Iki tarap hem jikme-jiklikleri tassyklap we töleg geçirensoň, önümçiligi tertipläp başlaň.
  4. Iň çalt logistika transportyny gurarys.

  Professional tehniki topar

  parlak göz kölegesi6
  parlak göz kölegesi1
  parlak göz kölegesi
  parlak göz kölgesi4

  Öz kölegäňiz palitrasyny nädip sazlamaly?

  “Topfeel” gözellik topary bilen işlemek aňsat bolup bilmez

  2

  Makiýaupyň 1000-den gowrak formulasy

  1

  Dürli gaplama dizaýnyny kabul ediň

  4

  Wegetarian we rehimsiz formula

  3

  Performanceokary öndürijilik - uzak dowamly, ýokary pigmentli, garyşyk, inçe gurluş


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Iň oňat gözellikAsyl kosmetika önümçiligi we lomaý makiýaup satyjysy.Bizde 2 zawod bar we önümçilik bazasy Guanç Guangzhouou / Zhuhai, Guangdong-da ýerleşýär.

  Q:Siz bilen nädip habarlaşmaly?

  A: Below each product and on the right side of the website, there will be an entry for sending message. Please kindly fill in your contact information and inquiry there or email directly to beauty@topfeelgroup.com, we will contact you as soon as possible. Due to the time difference, the reply may be delayed, please wait with patience :

  Q: Synag üçin nusga alyp bilerinmi?

  J: Elbetde, bize zerur nusgalary aýtmak üçin habar iberiň!Reňkli kosmetika, derini bejermek we gözellik gurallary hiç hili mesele däl.

  Q: Bu önümler howpsuzmy?

  J: Biz GMP we ISO22716 kepillendirilen önümçilik O OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris, täze formula kontarkt önümçiligini sazlap bileris.Ourhli formulalarymyz EUB / FDA Düzgünnamasyna laýyk gelýär, Paraben ýok, Zalymlyksyz, Vegan we ş.m. Formhli formulalar her element üçin MSDS hödürläp biler.

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň