sahypa_banner

Senagat habarlary

 • Dürli kosmetiki maddalara düşünmäge eltiň

  Dürli kosmetiki maddalara düşünmäge eltiň

  Häzirki wagtda ýokary hilli durmuşda kosmetika satyn alanymyzda, diňe bir marka üns bermän, formulanyň we pastanyň durnuklylygy we duýgurlygy ýaly faktorlara hem düşünmelidiris.Köp kosmetika serişdeleriniň tebigy artykmaçlyklary bar, şonuň üçin c ...
  Koprak oka
 • Fall Maillard stili näme?

  Fall Maillard stili näme?

  Soňky döwürde sosial platformalarda ýene bir Maillard tendensiýasy ýüze çykdy.Dyrnak sungatyndan we makiýaupdan başlap, moda ýeň uzynlygyna çenli her kim bu ugry kowalap başlady.Netijeleriň köpüsi hem gyzyklanýar, güýzde Maillard tendensiýasy nähili?...
  Koprak oka
 • “Halloween Dark Jadygöý Makiýaupy”

  “Halloween Dark Jadygöý Makiýaupy”

  Halloween gelýär.Bu täsin baýramçylykda adamlar dürli keşplere öwrülip bilerler, olaryň arasynda garaňky jadygöý gowy saýlanýar.Bu gün zerurlyklaryňyza görä sazlap boljak ýönekeý gara jadygöý makiýa look görnüşini paýlaşmakçy: ...
  Koprak oka
 • Dodak çyzgysy pomada garanyňda has gara ýa-da ýeňil bolmalymy?

  Dodak çyzgysy pomada garanyňda has gara ýa-da ýeňil bolmalymy?

  Dodak çyzgysy pomada garanyňda has gara ýa-da ýeňil bolmalymy?Bu mesele makiýaup höwesjeňlerini hemişe biynjalyk edýär, sebäbi nädogry dodak kölegesini saýlamak, dodaklaryň tutuşlygyna täsir edip biler.Dürli makiýa artists sungat işgärleri we gözellik hünärmenleri dürli pikirde, ýöne ...
  Koprak oka
 • Hytaýda ýarylan platonyň reňkli makiýaupyna göz aýlaň!

  Hytaýda ýarylan platonyň reňkli makiýaupyna göz aýlaň!

  Recentlyakynda Hytaýda platonyň gyzmagy gaty meşhur, şonuň üçin platonyň gyzarmagy näme?Platonyň gülgüne makiýaupy, adatça plato meýdanlary ýa-da sagdyn, tebigy gözellik belentliklerde beýan edilmeli ýagdaýlar üçin amatly makiýa style stilidir.Bu makiýa fokus ...
  Koprak oka
 • Tebigy efir ýaglary bilen yzygiderli efir ýaglarynyň arasyndaky tapawudy nädip aýdyp bilersiňiz?

  Tebigy efir ýaglary bilen yzygiderli efir ýaglarynyň arasyndaky tapawudy nädip aýdyp bilersiňiz?

  Köp adamlar efir ýaglaryny ulanmagy halaýarlar, ýöne tebigy efir ýaglary bilen adaty efir ýaglarynyň arasyndaky tapawudy bilýärsiňizmi?Tebigy efir ýaglary bilen adaty efir ýaglaryny nädip tapawutlandyrmaly?Tebigy efir ýaglarynyň we ...
  Koprak oka
 • Elmydama pomada bilen dodak lineri geýmelimi?

  Elmydama pomada bilen dodak lineri geýmelimi?

  Dodak çyzgysy, dodaklaryň konturyna ünsi çekmek, dodaklara ölçeg goşmak we pomada ýuwulmagynyň öňüni almak üçin ulanylýan kosmetiki guraldyr.Ine, dodak çyzgysy barada käbir maglumatlar.Dodak çyzygynyň ulanylyşy ...
  Koprak oka
 • Deriňiziň görnüşine düşünmek: Deri bejermek üçin giňişleýin gollanma

  Deriňiziň görnüşine düşünmek: Deri bejermek üçin giňişleýin gollanma

  Derini dogry bejermek sagdyn we ýagty derini saklamak üçin zerurdyr.Şeýle-de bolsa, derini bejermek işine başlamazdan ozal deriňiziň görnüşini kesgitlemek möhümdir.Deriňiziň görnüşine düşünmek, aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelýän önümleri we bejergileri saýlamaga mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
 • Gözellik pudagynda galp maddalaryň aldawçy “karnawalyny” açmak: Ahyrzamamy?

  Gözellik pudagynda galp maddalaryň aldawçy “karnawalyny” açmak: Ahyrzamamy?

  Gözellik pudagy, derini bejermek önümlerinde galp maddalaryň barlygy baradaky aladalaryň köpelmegine şaýatlyk edýär.Sarp edijiler derisinde ulanýan önümlerine has köp düşünip başlansoň, ingredientleriň hakyky bahasy we h ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/12